przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
92303 odwiedzin

Realizowane Projekty

A A A

"A w sercu ciągle maj"  projekt realizowany od maja 2012r do września 2012r przez Krajowe Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Potrzebującym "Z Sercem Do Wszystkich" w partnerstwie z Dziennym Domem Pomocy Społecznej.

Projekt zgłoszony został na konkurs ogłoszony przez Burmistrza Miasta w styczniu 2012r  :Realizacja zadania publicznego - Prowadzenie działań na rzecz promocji zdrowego stylu życia oraz poprawy jakości życia osób starszych. Przedstawiona oferta uzyskała akceptację i dofinansowanie ze środków Miasta. 

Działania w ramach zadania „Prowadzenie działań na rzecz promocji zdrowego stylu życia oraz poprawy jakości życia osób starszych” adresowane są do seniorów – mieszkańców Sochaczewa.

Projekt przewiduje:

 • zorganizowanie imprezy rekreacyjno - sportowej "Majówka Seniora"
 • uruchomienie kawiarenki internetowej z opieką wolontariuuszy
 • akcję promującą aktywnych seniorów
 • wyjazd do teatru
 • zorganizowanie obchodów Miedzynarodowego Dnia Osób Starszych

 Realizacja zadania - poprzez poprawę dostępu do informacji i nowoczesnych technik komunikacji, edukację prozdrowotną, promowanie aktywności fizycznej, intelektualnej i kulturalnej seniorów ma prowadzić do przeciwdziałania marginalizacji osób starszych, zmniejszenia poczucia osamotnienia, wzmocnienia poczucia własnej wartości, poprawy i utrzymania sprawności fizycznej i umysłowej oraz rozwoju zainteresowań i talentów seniorów.

„Seniorzy – na start” - projekt realizowany od 20 kwietnia 2013r do 20 czerwca 2013r przez Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Z Sercem Do Wszystkich” w partnerstwie z Dziennym Domem Pomocy Społecznej.

Projekt zgłoszony został na konkurs ogłoszony przez Burmistrza Miasta w styczniu 2013r: Realizacja zadania publicznego - „ Organizowanie zajęć rekreacyjno- sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych” . Przedstawiona oferta uzyskała akceptację i dofinansowanie z budżetu samorządu miejskiego.

Działania w ramach projektu to:

 •  zorganizowanie pikniku sportowo – rekreacyjnego,
 •  przeprowadzenie rywalizacji sportowej w kilku dyscyplinach między drużynami reprezentującymi środowiska seniorów – mieszkańców Sochaczewa.

 Promowanie aktywności fizycznej, upowszechnianie sportu i aktywnego wypoczynku wśród przedstawicieli starszej generacji ma prowadzić do poprawy i utrzymania sprawności fizycznej i wydolności organizmu, motywować do systematycznych ćwiczeń, prowadzić do zmiany w postrzeganiu osób starszych jako aktywnych uczestników, a nie biernych obserwatorów wydarzeń sportowych oraz tworzyć warunki do integracji międzypokoleniowej i wewnątrzpokoleniowej, przeciwdziałania marginalizacji osób starszych, zmniejszenia poczucia osamotnienia, wzmocnienia poczucia własnej wartości, nawiązywania i utrzymywania kontaktów społecznych.

 

„Wiem jak żyć, by lepiej żyć”- projekt realizowany od 10.05. do 30.10.2013r przez Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Z Sercem Do Wszystkich” w partnerstwie z Dziennym Domem Pomocy Społecznej.

Projekt zgłoszony został na konkurs ogłoszony przez Burmistrza Miasta w styczniu 2013r: Realizacja zadania publicznego: Prowadzenie działań na rzecz promocji zdrowego stylu życia oraz poprawy jakości życia osób starszych . Przedstawiona oferta uzyskała akceptację i dofinansowanie z budżetu samorządu miejskiego.

Działania w ramach projektu, to:

 •  udostępnienie kawiarenki internetowej i zapewnienie pomocy w korzystaniu z internetu przez seniorów
 • akcje informacyjno- edukacyjne

 • organizowanie imprez integracyjnych z aktywnym uczestnictwem osób starszych

 • promowanie aktywności fizycznej, intelektualnej i kulturalnej seniorów na forum społeczności lokalnej

 • zorganizowanie wyjazdu w celu zaspokojenia potrzeb rekreacyjno – poznawczych.

 Realizacja zadania – poprzez poprawę dostępu do informacji i nowoczesnych technik komunikacji, akcje informacyjno – edukacyjne, edukację prozdrowotną, promowanie aktywności fizycznej, intelektualnej i kulturalnej seniorów, integracje międzypokoleniową i wewnątrzpokoleniową ma prowadzić do przeciwdziałania marginalizacji osób starszych, zmniejszenia poczucia osamotnienia, wzmocnienia poczucia własnej wartości, poprawy i utrzymania sprawności fizycznej i umysłowej oraz rozwoju zainteresowań i talentów seniorów.

"Sport + rekreacja = integracja" projekt realizowany od 22 kwietnia do 20 czerwca 2014r przez Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym "Z Sercem Do Wszystkich" w partnerstwie z Dziennym Domem Pomocy Społecznej.

Projekt został zgłoszony na konkurs ogłoszony przez Burmistrza Miasta w styczniu 2014r: Realizacja zadania publicznego "Organizowanie zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w celu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych".

Działania w ramach projektu to:

 •  zorganizowanie treningów marszu nordic walking
 • rywalizacja sportowa w kilku dyscyplinach między drużynami reprezentującymi środowiska seniorów
 • zorganizawanie pikniku sportowo-rekreacyjnego
 • uhonorowanie aktywnych seniorów 

Realizacja zadania - poprzez promowanie aktywności fizycznej, upowszechnianie sportu wśród przedstawicieli starszej generacji ma prowadzić do poprawy i utrzymania sprawności fizycznej i wydolności organizmu, motywować do systematycznych ćwiczeń,tworzyć warunki  do integracji miedzypokoleniowej i wewnątrzpokoleniowej, przeciwdziałać poczuciu marginalizacji, sprzyjać wzmacnianiu poczucia własnej wartości i przyczyniać się do nawiązywania kontaktów społecznych.

"Aktywni w złotym wieku" projekt realizowany od 5 maja do 31 października 2014r przez Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym "Z Sercem Do Wszystkich" w partnerstwie z Dziennym Domem Pomocy Społecznej.

Projekt zgłoszony został przez Stowarzyszenie na konkurs ogłoszony przez Burmistrza Miasta w styczniu 2014r: Realizacja zadania publicznego "Prowadzenie działań na rzecz promocji zdrowego stylu życia oraz poprawy jakości życia osób starszych"

Działania w ramach projektu to:

 • wakacyjny internet dla seniorów
 • akcje edukacyjno-informacyjne z zakresu profilaktyki chorób wieku starszego, zdrowego stylu życia, imprezy integracyjne z aktywnym uczestnictwem osób starszych i promocją ich twórczości wyjazdy w celach poznawczych i rekreacyjnych.                                                                                                                          
 • Realizacja zadania poprzez poprawę dostępu do informacji i nowoczesnych technik komunikacji, akcje informacyjno-edukacyjne, promowanie aktywnoścvi fizycznej, intelektualnej i kulturalnej seniorów ma prowadzić do przeciwdziałania marginalizacji i wykluczenia cyfrowego, wzmocnienia poczucia własnej wartosci, lepszego funkcjonowania na poziomie jednostki, rodziny i społeczeństwa.

"Razem - zachować sprawność" - projekt realizowany od 20 czerwca 2015r  do 30 czerwca 2015r przez Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym "Z Sercem Do Wszystkich" w partnerstwie z Dziennym Domem Pomocy Społecznej.

Projekt został zgłoszony na konkurs ogłoszony przez Burmistrza Miasta w styczniu 2015r: Realizacja zadania publicznego "Organizowanie zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w celu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych"

 W ramach projektu planowane następujące działania:

 • Organizowanie treningów dla seniorów w posługiwaniu się kijkami podczas marszu.
 • Zapoznawanie seniorów z dostępną na terenie Sochaczewa infrastrukturą sportową

   z uwzględnieniem siłowni na wolnym powietrzu i możliwościami korzystania z niej.

 • Zorganizowanie pikniku sportowo-rekreacyjnego dla seniorów z Sochaczewa i młodzieży

   gimnazjalnej pod hasłem „Razem – zachować sprawność”

 • Rywalizacja sportowa w kilku dyscyplinach między drużynami reprezentującymi

   środowiska seniorów - mieszkańców Sochaczewa (marsz nordic walking, rzuty

   piłką do kosza, rzuty do celu, przetaczanie piłki, marsz z przeszkodami).

 • Uhonorowanie aktywnych seniorów
 • Podsumowanie imprezypoczęstunek - wspólna biesiada przy muzyce i śpiewie.

Realizacja zadania - poprzez promowanie aktywności fizycznej, upowszechnianie sportu wśród osób starszych prowadzących siedzący tryb życia, organizowanie pokazów i treningu w posługiwaniu się sprzętem sportowym, wspólne odwiedzanie siłowni na powietrzu, prezentowanie oferty zajęć sportowo-rekreacyjnych, organizowanie zabaw ruchowych i rywalizacji sportowej, ma prowadzić do poprawy i utrzymania sprawności fizycznej i wydolności organizmu, motywować do systematycznych ćwiczeń, stanowić pociągający przykład do naśladowania dla rówieśników. Ma prowadzić również do zmiany w postrzeganiu osób starszych jako aktywnych uczestników a nie jako biernych obserwatorów wydarzeń sportowych oraz tworzyć warunki do integracji międzypokoleniowej i wewnątrzpokoleniowej , przeciwdziałania marginalizacji osób starszych, zmniejszenia poczucia osamotnienia, wzmocnienia poczucia własnej wartości, nawiązywania i utrzymywania kontaktów społecznych. Zmagania sportowe i wspólna zabawa przedstawicieli starszego i młodego pokolenia mają także na celu lepsze poznanie się, wyzwolenie pozytywnych emocji i ożywienie emocjonalne wywołane rywalizacją. Dostarczanie wiedzy na temat dobroczynnego wpływu aktywności fizycznej na zdrowie psychiczne i fizyczne poparte treningami, pokazem odpowiedniego użytkowania dostępnego oprzyrządowania zachęci seniorów do zmiany w kierunku stałego zainteresowania się wysiłkiem fizycznym na miarę własnych sił i możliwości.

 

"Wiem jak lepiej żyć" projekt realizowany od 5 maja 2015r  do 31 października 2015r przez Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym "Z Sercem Do Wszystkich" w partnerstwie z Dziennym Domem Pomocy Społecznej.

Projekt zgłoszony został przez Stowarzyszenie na konkurs ogłoszony przez Burmistrza Miasta w styczniu 2015r: Realizacja zadania publicznego "Prowadzenie działań na rzecz promocji zdrowego stylu życia oraz poprawy jakości życia osób starszych"

Działania w ramach projektu to:

 • Udostępnienie kawiarenki internetowej i zapewnienie przez wolontariuszy pomocy w

   korzystaniu z internetu przez seniorów.

 • Akcje informacyjno-edukacyjne ( prelekcje i wykłady popularyzujące starzenie się w

  zdrowiu, edukację prozdrowotną w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego,

  poddawanie się szczepieniom sezonowym i badaniom profilaktycznym,

 • Organizowanie imprez integracyjnych z aktywnym uczestnictwem osób starszych

   (przygotowane i prezentowane przez seniorów programy artystyczne )

 • Promowanie aktywności fizycznej, intelektualnej i kulturalnej seniorów na forum

   społeczności lokalnej

 • Zorganizowanie wycieczek w celach rekreacyjno-edukacyjnych

 

"Aktywny senior - nowa jakość życia" projekt realizowany od 9 maja 2016r  do 31 października 2016r przez Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym "Z Sercem Do Wszystkich" w partnerstwie z Dziennym Domem Pomocy Społecznej.

Projekt zgłoszony został przez Stowarzyszenie na konkurs ogłoszony przez Burmistrza Miasta w styczniu 2016r: Realizacja zadania publicznego "Prowadzenie działań na rzecz promocji zdrowego stylu życia oraz poprawy jakości życia osób starszych".

Działania w ramach projektu:

 • Zorganiziowanie imprezy integracyjno-rekreacyjnej " Majówka Seniora - Spotkanie Pokoleń"
 • Wycieczka do zespołu parkowo-pałacowego w Wilanowie
 • Zogranizowanie pikniku edukacyjno-rekreacyjnego
 • Udostępnie kawiarenki internetowej i pomocy w korzystaniu z komputera
 • Wykład - profilaktyka chorób metabolicznych, badania podstawowych parametrów
 • Zoirganizowanie obchodów Międzynarodowego Dnia Seniora z prezentacją dorobku artystycznego seniorów.

 

"Razem - sprawnie" projekt  realizowany w okresie  od maja do czerwca 2016r przez Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym "Z Sercem Do Wszystkich" w partnerstwie z Dziennym Domem Pomocy Społecznej.

Projekt zgłoszony na konkurs ogłoszony przez Burmistrza z zakresu realizacja zadania publicznego "Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych".

W ramach realizacji projektu podjęto nastepujące działania:

 •  Prowadzenie treningów posługiwania się kijakami do marszu nordic walking
 • Zorganizowano imprezę integracyjno-sportową dla seniorów z piknikiem.

 

Wiem , jak lepiej żyć  projekt  realizowany w okresie maj 2017 do październik 2017 przez Krajowe Stowarzyszenie Pomocy  Osobom Potrzebującym "Z Sercem Do Wszystkich" w partnerstwie z Dziennym Domem Pomocy Społecznej.

Projekt zgłoszony na konkurs ogłoszony przez Burmistrza Miasta z zakresu realizacja zadania publicznego "Prowadzenie działań na rzecz promocjio zdrowego stylu życia i poprawy jakości życia osób starszych"

W ramach realizacji projektu:

 • Zorganizowanie imprezy plenerowej w ramach Sochaczewskich Dni Rodziny
 • Prowadzenie zajęć :obsługa komputera i korzystanie z internetu przez seniorów
 • Zorganizowanie pikniku rekreacyjno-edukacyjnego
 • Zorganizowanie dwóch wykładów - neurologa i diabetologa - w ramach edukacji i profilaktyki chorób wieku starszego.
 • Zorganizowanie imprezy integracyjnej z prezentacją dorobku artystycznego seniorów.

Aktywność drogą do lepszego życia" projekt realizowany w okresie marzec - listopad 2018r przez Krajowe Stowarzyszenie Pomocy  Osobom Potrzebującym "Z Sercem Do Wszystkich" w partnerstwie z Dziennym Domem Pomocy Społecznej.

Projekt zgłoszony na konkurs ogłoszony przez Burmistrza Miasta z zakresu realizacja zadania publicznego "Prowadzenie działań na rzecz promocjio zdrowego stylu życia i poprawy jakości życia osób starszych"

W ramach realizacji projektu:

 • zorganizowano cykl prelekcji
 • zorganizowano spotkania integracyjne z młodzieżą gimnazjalną
 • Wyjazd i zwiedzanie Muzeum Historii Polski w Warszawie
 • Zorganizowano spotkanie integracyjne w ramach obchodów Sochaczewskich Dni Rodziny
 • Zorganizowano piknik seniora w Kampinoskim Parku Narodowym
 • Odbyły się spotkania i wykłady z lekarzami - psychiatrą i neurologiem w  ramach edukacji zdrowotnej
 • Zorganizowano spotkanie integracyjne seniorów w ramach obchodów Miedzynarodowego Dnia Osób Starszych.

  

kontakt