przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
92306 odwiedzin

Historia Domu

A A A

Historia Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie.

Do powstania Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie niezbędne było zaangażowanie Rady Osiedlowej mieszkańców dzielnicy Rozlazłów, w gestii których był wybudowany w czynie społecznym budynek przy ul. Zamkowej, służący przez kilka lat lokalnej społeczności jako miejsce spotkań młodzieży i osób starszych.

W 1980r. budynek był już opuszczony, na skutek protestów mieszkańców działalność klubową zawieszono. Jesienią 1980r. w porozumieniu z Radą Osiedlową budynek przekazano Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Sochaczewie, w którego kompetencji były wówczas sprawy socjalne, z przeznaczeniem na Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla osób starszych, niepełnosprawnych. Od 1 grudnia 1980r. oficjalnie Dom zaczął funkcjonować w formie zakładu budżetowego.

Wykonano niezbędne naprawy, ale w budynku nie było zaplecza kuchennego i magazynowego, więc dla przyjętych od stycznia kilkunastu pensjonariuszy dowożono gorące posiłki. Wkrótce zgromadzono środki na rozbudowę i odpowiednie wyposażenie Placówki. Dobudowano zaplecze kuchenne, magazynowe, aby stworzyć warunki do gotowania posiłków na miejscu.

To były trudne czasy: kartki na mięso, wędlinę, brak środka transportu – całe zaopatrzenie dowożono
ze sklepów na rowerze i wózku, ale radzono sobie z trudnościami. Wzbogacano posiłki kwaszonymi
w Domu ogórkami, kapustą, uprawianymi na przydomowych grządkach warzywami.

Korzystano także ze szczodrości sponsorów.

Dom, to nie tylko posiłki. Organizowano różne imprezy, obchodzono uroczyście wszystkie święta, zapraszano na uroczystości przedszkolaki i uczniów z występami artystycznymi. W Domu panowała zawsze rodzinna atmosfera, wspólne przebywanie, wspieranie się, wspólne zabawy  i wykonywanie  drobnych prac na rzecz Domu zaspokajało potrzebę poczucia wspólnoty i zmniejszało  poczucie  osamotnienia.

W 1994r. Dzienny Dom przejęty został przez samorząd i przybrał formę prawną – zakład budżetowy,
a od 1999r. jest jednostką budżetową gminy Miasto Sochaczew.

Uzyskanie środka transportu w 1997r. rozwiązało problemy z zaopatrzeniem, a także z przewozem mniej sprawnych pensjonariuszy. W tym samym roku rozbudowano siedzibę Domu i przeznaczono jej część na placówkę wsparcia dziennego dla osób psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie.

 

W 2005r. dotychczasową siedzibę Dziennego Domu przeznaczono dla Środowiskowego Domu Samopomocy, a Dom przeniesiono do nowoczesnego, przestronnego, pozbawionego barier architektonicznych budynku przy Al. 600-lecia 90, gdzie mieści się także Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Bliskie sąsiedztwo jednostek pomocy społecznej ułatwia współpracę, korzystanie ze wspólnych zasobów materialnych, kadrowych, wspólne realizowanie projektów socjalnych.

Obecnie z usług Dziennego Domu korzysta średnio dziennie 130 pensjonariuszy, którzy mają zapewnione trzy posiłki, zajęcia terapeutyczne, edukacyjne, sportowo-rekreacyjne.

Kadra Domu przygotowuje i dostarcza posiłki również do jadłodajni dla najuboższych przy kościele
w centrum Miasta oraz do siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 użytkowników.

Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi pracującymi z osobami starszymi i na rzecz osób starszych. Zorganizowaliśmy kilka imprez o zasięgu miejskim gdzie promowaliśmy twórczość seniorów, przyczyniamy się do poprawy wizerunku osób starszych w społeczności lokalnej, rozbudzamy aktywność społeczną, przeciwdziałamy marginalizacji starszej generacji poprzez edukację (kursy obsługi komputera i korzystania z internetu), odczyty publiczne, edukację prozdrowotną, organizowanie akcji profilaktycznych (dotowane szczepienia p/grypie) imprezy integracyjne, wycieczki, zabawy taneczne, udział w imprezach kulturalnych, sportowych, popularyzację wolontariatu. Nawiązaliśmy kontakty z seniorami z kilku miast w Polsce – wymieniamy doświadczenia w czasie bezpośrednich spotkań, prezentujemy własny dorobek kulturalny, zapoznajemy się z formami aktywności seniorów z innych Domów i organizacji seniorskich.

 

W 2011r. Dzienny Dom Pomocy Społecznej świętował 30-lecie działalności.  Przez trzy dekady DDPS bardzo się zmienił, poważnie rozszerzył profil swej działalności, otoczył pomocą znacznie szersze grono podopiecznych i odgrywa znaczącą rolę integrującą i aktywizującą środowisko osób starszych.    
W siedzibie Domu oprócz pensjonariuszy spotykają się seniorzy z wielu organizacji pozarządowych, podejmują wspólne inicjatywy na rzecz własnego środowiska, odgrywają coraz większą rolę w życiu publicznym.

kontakt