przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
92303 odwiedzin

Ulgi i uprawnienia

A A A

 

Wybrane ulgi z tytułu wieku i niepełnosprawności

 

 Tańsze podróże emerytów: 

Emeryci mają prawo do dwóch przejazdów w ciągu roku z ulgą 37 % w 2 klasie pociągów osobowych, pospiesznych i ekspresowych. Ulga nie dotyczy przejazdów pociągami EuroCity i InterCity. Jednak przejazd „tam”    i „z powrotem” traktowany jest jak dwa oddzielne przejazdy.

Prawo do zniżki przysługuje na podstawie odpowiedniego zaświadczenia (wydawanego m.in. przez terenowe jednostki Polskiego Związku Emerytów i Rencistów) wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Prawo nie nakazuje PKS-om udzielania zniżek seniorom. Wiele z nich ma jednak w ofercie tańsze bilety dla pasażerów powyżej 60rż. Zwykle ulgi sięgają od 15 do 30%.  Należy przed podróżą zasięgać informacji .

 

Podróżowanie z I grupą inwalidzką:

 Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji (z wyjątkiem osób niewidomych) mają prawo do 49% zniżki w pociągach osobowych, Regio, InterRegio i RegioExpress oraz 37% w pociągach TLK, Express InterCity i EuroCity (dotyczy tylko biletów jednorazowych).

 Prawo do ulg przysługuje na podstawie jednego z dokumentów; m.in. wypisu z orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, wypisu z orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej ZUS, legitymacji osoby niepełnosprawnej wystawionej przez uprawniony organ. Wymienione dokumenty okazuje się z dowodem osobistym.

 Osobom niewidomym uznanym za niezdolne do samodzielnej egzystencji przysługuje  ulga do 93% na bilety jednorazowe w pociągach osobowych oraz autobusach PKS w komunikacji zwykłej. W pozostałych pociągach oraz autobusach przysługuje zniżka w wys. 51%.

 

Komunikacja miejska:

 W większości miast osoby po siedemdziesiątce mogą jeździć za darmo autobusami i tramwajami na podstawie dowodu osobistego. 

 W Sochaczewskiej Komunikacji Miejskiej prawo do bezpłatnych przejazdów mają:

osoby, które ukończyły 70 lat, inwalidzi I grupy lub osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym (na podstawie orzeczenia ZUS lub Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności), Pensjonariusze Dziennego Domu Pomocy Społecznej – na trasie od miejsca zamieszkania do siedziby Dziennego Domu i z powrotem (na podstawie zaświadczenia wydawanego przez dyrektora DDPS).

Do 50% zniżki mają prawo emeryci, inwalidzi II grupy, osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym.

 

Ulgi i zwolnienia z opłat abonamentu radiowo-telewizyjnego

Zwolnione z opłat są osoby spełniające jeden z warunków: zaliczone do I grupy inwalidzkiej albo są całkowicie niezdolne do pracy, mają orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności, są trwale lub okresowo niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym, ukończyły 75 lat, otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub rentę socjalną,są niesłyszące , niewidome, inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci – inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby represjonowane i rodziny pozostałe po nich.

Zwolnione z opłat są także osoby, które ukończyły 60 lat i mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia (poniżej 1.551,48zł brutto, mają prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, bezrobotni, pobierający zasiłki lub świadczenia przedemerytalne. 

Osoba, która należy do powyższej grupy, a płaci abonament, musi udać się na pocztę z dokumentem poświadczającym uprawnienia i wypełnić wniosek o zwolnienie z opłat. 

Tańszy paszport

Emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne i ich współmałżonkowie, o ile pozostają na ich utrzymaniu płacą połowę ceny za wydanie paszportu (70zł)

Seniorzy, którzy ukończyli 70 lat nie ponoszą opłat za wydanie paszportu.

 Tańsze zakupy

Osoby powyżej 60 roku życia mogą skorzystać z oferty sieci Carrefour, która w każdy wtorek proponuje promocję dla seniorów. W zamian za zakupy, w punkcie obsługi klienta , na podstawie paragonu, wydawane są specjalne bony do wykorzystania w hipermarkecie. 

Podatkowa ulga rehabilitacyjna

Mogą z niej skorzystać osoby niepełnosprawne. Odpisują ją od dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym. Ulga obejmuje wiele wydatków, które mają ułatwić funkcjonowanie osobie niepełnosprawnej. To m.in. wózki, kule, protezy, obuwie ortopedyczne, aparaty słuchowe, okulary, laski, chodziki a także urządzenia ułatwiające komunikowanie się, wydatki za pobyt: na turnusie rehabilitacyjnym, na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych i odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne. Odpisać można koszty opieki pielęgniarskiej w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się. Można także odpisać wydatki na na odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, wydatki na dostosowanie domu czy mieszkania do potrzeb niepełnosprawności.

Wydatki trzeba udokumentować. W ramach ulgi rehabilitacyjnej nie można odliczać wydatków, które zostały sfinansowane (dofinansowane) z ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, lub innych funduszy. Jeśli wydatki były częściowo finansowane z tych funduszy, to w ramach ulgi odlicza się różnice pomiędzy poniesionymi wydatkami, a kwotą dofinansowania.

 Zniżki dla seniorów w instytucjach kulturalnych, przy wejściach na obiekty sportowe, przy zakupach biletów lotniczych, dla korzystających z domów wczasowych mających status uzdrowisk – są zróżnicowane, należy informować się przed skorzystaniem z usługi czy zakupu.

 

 

kontakt