przejdź do Sochaczew.pl
78062 odwiedzin
Święto Osób Starszych

1 października ustanowiony został Międzynarodowym Dniem Osób Starszych w 1990r przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. Z  tej okazji w siedzibie Domu corocznie organizowane są spotkania integracyjne pensjonariuszy z przedstawicielami samorządu, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, emerytowanymi pracownikami Dziennego Domu. W tym roku zaproszenie na spotkanie przyjęli:  Edward Stasiak-V-ce Przewodniczący Rady Miejskiej ,Piotr Osiecki – Burmistrz, Jolanta Brzóska – Skarbnik, Radosław Jakubowski – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie wraz z delegacja mieszkańców Domu i ich opiekunką, dyrektorzy jednostek organizacyjnych związanych z opieką i pomocą społeczną, przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji działających na rzecz seniorów, przedstawiciele lokalnych mediów.

Przybyłych gości i domowników przywitała Teresa Michałowska – dyrektor Dziennego Domu. Przedstawiła krótki raport dot. sytuacji demograficznej i problemów osób starszych, z którego wynika stały wzrost odsetka osób starszych w stosunku do wszystkich mieszkańców naszego kraju nie odbiegający znacząco od sytuacji mieszkańców krajów europejskich. Wzrastająca wraz z wyższym wiekiem liczba jednoosobowych gospodarstw z przewagą samotnych kobiet generuje często ich trudną sytuacje materialną spowodowaną niskim świadczeniem i wysokimi kosztami utrzymania mieszkania i nabycia leków. Choroby, ograniczona sprawność prowadzi do izolacji, wykluczenia społecznego, do zależności od opieki osób drugich. Kolejnym bardzo ważnym problemem jest brak odpowiedniej ilości specjalistów i trudności w dostępie do lekarzy i leczenia, brak geriatrów i oddziałów geriatrycznych, ograniczona dostępność do odpowiedniej opieki w miejscu zamieszkania czy w specjalistycznych placówkach.

Zabierając głos, burmistrz podkreślił, że ludzie starsi nie tylko oczekują pomocy, ale też powinni być pomocni. Wyzwala to poczucie  bycia potrzebnym, satysfakcję z kontaktów z ludźmi, dobre samopoczucie mimo ograniczeń własnych.

W części artystycznej prezentowała się grupa wokalna pensjonariuszy Dziennego Domu w programie słowno - muzycznym przygotowanym przez instruktorów: Jadwigę Orczyk Miziołek i Arkadiusza Mamcarza. Wiersze i piosenki utrzymane były w satyrycznej, lekkiej formie, co skłaniało do śmiechu publiczność. W dalszej części programu „Mikrofon dla wszystkich” zaprezentowały się seniorki ze Stowarzyszenia „Włókienko” z Panią Henryką Pietrzak w roli głównej. Pensjonariuszka Dziennego Domu p. Krystyna czytała swoje wiersze, po czym zebrani podziwiali wystawę prac Pensjonariuszy wykonywanych pod kierunkiem terapeutów.  Potem przyszedł czas na zabawę taneczną  , posiłek i powrót do tanecznego kręgu. Po południu seniorzy wracali do swoich domów zadowoleni z udziału w spotkaniu, z przeżycia dnia bogatego w różne atrakcje.

A A A
02.10.2019
godz.09:07
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość