przejdź do Sochaczew.pl
72881 odwiedzin
Projekty dla seniorów.

Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Sochaczewie jest partnerem Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym „Z Sercem Do Wszystkich” w realizacji dwóch zadań z zakresu Programu współpracy miasta Sochaczewa z organizacjami pozarządowymi.

Seniorzy – na start” - projekt realizowany od 20 kwietnia 2013r do 20 czerwca 2013r przez Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Z Sercem Do Wszystkich” w partnerstwie z Dziennym Domem Pomocy Społecznej.

Projekt zgłoszony został na konkurs ogłoszony przez Burmistrza Miasta w styczniu 2013r: Realizacja zadania publicznego - „ Organizowanie zajęć rekreacyjno- sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych” . Przedstawiona oferta uzyskała akceptację i dofinansowanie z budżetu samorządu miejskiego.

Działania w ramach projektu to:

  • zorganizowanie pikniku sportowo – rekreacyjnego,

  • przeprowadzenie rywalizacji sportowej w kilku dyscyplinach między drużynami reprezentującymi środowiska seniorów – mieszkańców Sochaczewa.

    Promowanie aktywności fizycznej, upowszechnianie sportu i aktywnego wypoczynku wśród przedstawicieli starszej generacji ma prowadzić do poprawy i utrzymania sprawności fizycznej i wydolności organizmu, motywować do systematycznych ćwiczeń, prowadzić do zmiany w postrzeganiu osób starszych jako aktywnych uczestników, a nie biernych obserwatorów wydarzeń sportowych oraz tworzyć warunki do integracji międzypokoleniowej i wewnątrzpokoleniowej, przeciwdziałania marginalizacji osób starszych, zmniejszenia poczucia osamotnienia, wzmocnienia poczucia własnej wartości, nawiązywania i utrzymywania kontaktów społecznych.

 Wiem jak żyć, by lepiej żyć”- projekt realizowany od 10.05. do 30.10.2013r przez Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Z Sercem Do Wszystkich” w partnerstwie z Dziennym Domem Pomocy Społecznej.

Projekt zgłoszony został na konkurs ogłoszony przez Burmistrza Miasta w styczniu 2013r: Realizacja zadania publicznego: Prowadzenie działań na rzecz promocji zdrowego stylu życia oraz poprawy jakości życia osób starszych . Przedstawiona oferta uzyskała akceptację i dofinansowanie z budżetu samorządu miejskiego.

Działania w ramach projektu, to:

  • udostępnienie kawiarenki internetowej i zapewnienie pomocy w korzystaniu z internetu przez seniorów

  • akcje informacyjno- edukacyjne

  • organizowanie imprez integracyjnych z aktywnym uczestnictwem osób starszych

  • promowanie aktywności fizycznej, intelektualnej i kulturalnej seniorów na forum społeczności lokalnej

  • zorganizowanie wyjazdu w celu zaspokojenia potrzeb rekreacyjno – poznawczych.

Realizacja zadania – poprzez poprawę dostępu do informacji i nowoczesnych technik komunikacji, akcje informacyjno – edukacyjne, edukację prozdrowotną, promowanie aktywności fizycznej, intelektualnej i kulturalnej seniorów, integracje międzypokoleniową i wewnątrzpokoleniową ma prowadzić do przeciwdziałania marginalizacji osób starszych, zmniejszenia poczucia osamotnienia, wzmocnienia poczucia własnej wartości, poprawy i utrzymania sprawności fizycznej i umysłowej oraz rozwoju zainteresowań i talentów seniorów.

Obydwa projekty znajdują się obecnie w fazie przygotowawczo – organizacyjnej. O terminach realizacji poszczególnych zadań będziemy informować na bieżąco.

 

 

 

 

A A A
22.04.2013
godz.09:43
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość